Regulamin

Regulamin
 
§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i
warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem
www.twoieksperci.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia
usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie
produktów.
2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu,
lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na
przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego
Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem
oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i
zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym
przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać
się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia
takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w
Serwisie.
3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Twoi Eksperci Piotr Pytel
Bytom (41-902), ul.Strzelców Bytomskich 32A/4, NIP: 6262780143.
(zwana dalej Administratorem).
4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z
oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także
posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności
komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie
oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię
plików ‚cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w
oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może ono funkcjonować
niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając
zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania
technologii plików ‚cookies’.
Technologia plików ‚cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów
informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z
informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby
oraz z informacjami służącymi statystykom
ruchu w Serwisie.
 
§ 2 PRZEDMIOT SERWISU
 
1. Przedmiotem Serwisu jest sprzedaż kursów internetowy, kursów na
płytach DVD, wstępów na seminaria na żywo, oraz programów
internetowych.
 
§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU
 
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane kursy
(Transakcja).
2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez
aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych
przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi
zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie
niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych
czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w
korespondencji.
4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany
poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika
przy składaniu zamówienia.
Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia
zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone
prawidłowo.
5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora
należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności
(dostępnymi przez operatorów DotPay, PayU lub transferuj.pl) tytułem zapłaty ceny
oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego
produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu
oraz w procesie składania zamówienia.
6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest droga
elektroniczna (wysłanie danych dotyczących produktu takich jak miejsce
szkolenia itp. na podany podczas składania zamówienia adres email)
7. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Do
otrzymania faktury VAT niezbędne jest podanie danych, które mają się
pojawić na fakturze. Aby otrzymać fakturę VAT należy wypełnić odpowiedni
formularz podczas składania zamówienia.
 
§ 4 REKLAMACJE I ZWROTY
 
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem
i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być
reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub
osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane
drogą elektroniczną Administratora: biuro@twoieksperci.pl.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez
Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od otrzymania
zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo
pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy
ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania
się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji
ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.
3. Każdemu Użytkownikowi zamawiającemu produkt przysługuje prawo do
zwrotu w terminie na 14 dni PO dacie / terminie zakupu szkolenia.
4. Zwrot pieniędzy odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika
wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma
zamiar skorzystać z prawa zwrotu, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę
produktu, datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia,
koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana
została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
5. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu,
Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w
kwestii danego zwrotu.
6. Zwrot Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty
ceny za produkt zostanie wykonany przez Administratora w okresie nie
dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie
w formie przelewu na rachunek bankowy.
 
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu
Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o
Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy
prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o
podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone
właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub
częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług
lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym
Użytkowników.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu
zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora,
spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek
działania osób trzecich.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści
kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a
dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi
poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te
treści warte są upublicznienia.
5. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub
jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach
informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z
niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku
wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w
całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
7. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej
chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany
będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu
na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
8. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w
Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami,
gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po
takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową
akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
9. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik
powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym
Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie,
powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
10. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za
sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego
funkcjonowania w Serwisie.