Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS ORGANIZACJI I PROWADZENIA SZKOLEŃ

 

Niniejszy dokument reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, przy przetwarzaniu danych osobowych podczas organizowanych przez niego szkoleń i powstał w związku z wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016) – dalej „RODO”.

 

 1. W rozumieniu niniejszego dokumentu Administratorem Danych Osobowych, lub „ADO” jest Twoi Eksperci Piotr Pytel której siedzibą jest Bytom, przy ul. Strzelców Bytomskich 32A lok.4, 41-902 Bytom, o numerze NIP: 6262780143, REGON 242784860.
 2. Dane zostały nam przekazane przez Państwa pracodawcę lub inną jednostkę, która skierowała Państwa do nas na szkolenia. Jeśli sami zgłosili się Państwo na szkolenie, lub nasi przedstawiciele nawiązali z Państwem kontakt bezpośredni np. podczas spotkania biznesowego, wówczas dane zostały zebrane od Państwa bezpośrednio.
 3. Dane zbierane są przez nas w następujących celach:
  1. zawarcie i wykonanie umowy łączącej nas z podmiotem kierującym Państwa na szkolenie lub łączącej nas bezpośrednio z Państwem – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych związanych z wykonaniem i rozliczeniem szkolenia, w tym tworzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej, rozliczenie projektu – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO,
  3. realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO.
 4. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy:
  1. dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
  2. marketing usług własnych, w tym także pomoc w tworzeniu i rozliczaniu projektu szkoleniowego przez podmiot kierujący Państwa na szkolenie lub bezpośrednio przez Państwa,
  3. weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,
  4. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
  5. tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc., a mających związek z przedmiotem działalności,
  6. współpraca z partnerami biznesowymi na potrzeby organizowania wydarzeń, imprez, szkoleń itp., oraz świadczenia usług wspólnie lub przy współpracy z takimi podmiotami.
 5. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych, zakres zgody będzie określał nasze możliwości przetwarzania tych danych.
 6. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk korzystania ze szkoleń oraz profilu uczestnika szkolenia. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko takiemu wykorzystaniu danych
 7. Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:
  1. Trenerom i innym osobom prowadzącym lub organizującym dane szkolenie,
  2. Naszym współpracownikom, agentom i partnerom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów, organizacji różnego typu wydarzeń, prezentacji etc.
  3. Kurierom, poczcie i in. podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),
  4. Organom państwowym i samorządowym, – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,
  5. Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności,
  6. Podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń danego szkolenia,
  7. Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania, urządzeń biurowych, usług księgowych etc.,
  8. Podmiotom kierującym Państwa na szkolenie czy Państwa pracodawcom – o ile charakterystyka organizacji szkolenia tego wymaga.
 8. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa, co w większości wypadków oznacza okres pięciu lat od końca roku, w którym pozyskaliśmy dane, lub czas pozostały do przedawnienia wzajemnych roszczeń. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.
 10. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.
 11. W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 12. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W większości wypadków, zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej umowy zawartej z podmiotem kierującym Państwa na szkolenie lub realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. W takim wypadku, ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz.
 14. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt na adres: biuro@twoieksperci.pl